5. İmam: İMAM BAKIR

Adı: Muhammed

Ünvanı: Bakır (geniş bilgi sahibi)

Babası: Zeynel Abidin

Anası: Fatma (İmam Hasan’ın kızı)

Doğum yeri ve tarihi: Medine (676)

Çocukları: Caferi Sadık, Abdullah, Ali ve İbrahim adında dört oğlu; Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında iki kız çocuğuvardı.

Katledildiği yer ve tarihi: Medine 733

Türbesi: Medine / Bakıy’de babası Zeynel Abidin’in yanında

Ölüm sebebi: Emevi halifelerinden Hişam tarafından zehirletilerek şehit edildi.

Konunun özeti:

Dördüncü İmam Zeynel Abidin’nin oğludur. 676 yılında dünyaya gelmiştir. Babası İmam Zeynel Abidin, Annesinin adı Fatma’dır. 16Aralık 676 tarihinde Medine’de dünyaya gelmiştir. Kerbela vakası olduğu zaman küçük bir çocuktu.

İmam Muhammed bin Zeynel Abidin’in lakabı Bakır’dır.Bakır, Peygamber tarafından kendisine verilen lakaptı ve ilimleri yarıp açan anlamına gelir. Babasından sonra imamet makamına gelmiştir. Beşinci imamın devrinde bir yandan Ümeyye oğullarının zulümleri, İslam topraklarının her bir köşesinde çeşitli kıyımlara ve savaşlara neden olmuştur.

Diğer taraftan da Ümeyye oğullarının kendi aralarında çeşitli siyasal anlaşmazlıklar meydana geldiği için, bunlar iktidar kavgasıyla boğuşurken Ehl-i Beyt’e kast etmekten – biraz da olsa – gecikmişlerdir..

Kerbelada işlenen katliam ve orada Ehl-i Beyt’e yapılan bu zulüm dördüncü İmam Zeynel Abidin tarafından bendelerine anlatılarak daha geniş çevrelercede büyük bir sempati toplamıştır. İmam Muhammed Bakır da bu gelişmeden yararlanarak, insanlara Ehl-i Beyt’i sevdirmiş ve insanları, hor gören, zulmeden, bir düşüncenin hiç bir zaman halk tarafından kabul edilemiyeceğini halka anlatarak, Ehl-i Beyt düşüncelerini her platformda anlatmaya çalışmıştır.

Sözleri çağının bilginleri arasında bir kanıt niteliği taşıyan ve bilge kişiliğiyle tanınan İmam Muhammed Bakır, Hümanist bir kişiliğesahipti.

İmam Hüseyin’in Kerbela’da mazlum olarak şehid olmasından sonra, Emevi zulmüne karşı Küfe’de isyan bayrağını açanlardan biride İmam Muhammed Bakır’ın kardeşi İmam Zeyd ‘tir (ölümü: Küfe, 740).

Bu Emevi soyunun saltanatı.. toplam 89 yıl (661-750 yılına kadar Emevi Saltanatı süresince) devam etmiştir. Abbasi ve Selçuklular döneminde de aynı zihniyet ve zulümler yine devam etmiştir!.. Bildiğimiz gibi, Osmanlı Devletinin Padişahlık saltanatıyla Emevi dönemindeki saltanat için uygulanan barbarlık, sonuç itibarıyla yine aynı değil midir? İktidar olma uğruna yapılası bütün insanlık dışı ihanetler, tıpkı önceki orta çağ rejiminin anlayışının devamı gibidir!

Osmanlı’da sadece isimler farklıydı. Osmanlı Hükümdarı, önce Padişah-tı, sonra Sultan’lık da eklenince; Halife Yavuz Sultan dahada azgınlaşarak padişahlığını Alevileri toptan katlederek sürdürdü vegelecek veliahtlarına da kanlı siyasal ünvanını miras olarak devretti!..

Zeynel’in canına kıldılar cefa

Muhammed Bakır ‘dır sırr’ı Murtaza

İmam Cafer Kazim Musa’yı Rıza

Bizi dergahından mahrum eyleme

– Derviş Mehmed –

Emevi halifesi Hişam’ın kardeşi oğlu İbrahim bin Velidbin Abdulmelik’in emri ile 28 Ocak 733 veya 28 Mart 733 tarihinde zehirletilerek şehit edildi. Kabri Medine / Baki mezarlığındadır.

Onun devrinde bir yandan Emevi zulümleri, İslam topraklarında doruğa ulaşmıştı, diğer yandan da Ümeyye oğulları arasında çeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmişti. Bu anlaşmasızlıklardan dolayı iktidariç çelişkilerle meşgul olduğundan Ehli Beyt taraftarları üzerinde kurduğu zulüm kısmi olarak zayıflamıştı. Bundan dolayı Ehli Beytin faziletlerini dışarıya aktarma olanağı doğmuş ve İmam bunu iyi değerlendirerek çok geniş kimselere aktarmıştı.

İmam Bakır, imameti döneminde dört Emevi Halifeyle karşılaşmıştır:

Süleyman bin Abdülmelik.

Ömer bin Abdülaziz.

Yezid bin Abdülmelik

Hişam bin Abdülmelik

İMAM BAKIR’DAN GÜZEL SÖZLER

– Bilim ve ilim beraberliğinden daha güzel bir beraberlik yoktur.

– Yirmi yıllık arkadaşlık akrabalıktır.

– Gücün yetiyorsa ilişkin olan herkesten, iyilikte üstün olmaya çalış.

– Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sana zulüm edeni affedebilmen, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahillik yapana yumuşak ve olgun davranman.

– İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden daha üstündür.

– İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisinden aşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz

– İmam Bakır bir gün “Allah’a isyan eden, O’nu tanımamıştır.” buyurup şu manzumeyi okur:

Sevdiğini söyler, isyan edersin O’na

Acayip bir iştir bu, andolsun ki canına

Sevgin gerçek olsaydı, itaat ederdin O’na

Çünkü aşık maşukun, sözünden çıkmaz asla.

“Ali’nin Zülfikar’ının anlamı, nurdan olan konuşan hayat ruhudur (ruhu’l hayat-ı nâtıka-i nurani). Zülfikar; inananların (müminân), güçsüzlerin (mutaza’ifân), hak edenlerin (müstehakkân) ve yoksulların (fakirân) Tanrısın iman ruhudur